۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳
طرح یاسر

هم افزایی درمانگاههای بسیج با گروههای پزشکی جهادی در مناطق محروم حاشیه شهر با سیستم از راه دور.

هم افزایی درمانگاههای بسیج با گروههای پزشکی جهادی در مناطق محروم حاشیه شهر با سیستم از راه دور.

کد خبر 45