بيمه تامين اجتماعی

در این طرح بسیجیان گرانقدر (عادی/فعال)، رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و عائله تحت تکفل ایشان در قالب بیمه کارگری ـ کارفرمایی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی (بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری فوت، درمان و … ) قرار می گیرند.


مدارك مورد نياز

۱ـ دو قطعه عکس ۳*۴ سرپرست خانوار

۲ـ کپی کارت ملی سرپرست و افراد تحت تکفل

۳ـ کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل

۴ـ گواهی یا کارت عضویت بسیج (عادی/فعال)

۵ـ پرینت شبا شماره حساب بانکی

۶ـ کپی صفحه اول دفترچه بیمه سرپرست و افراد تحت تکفل

>>> ثبت نام بیمه تأمین اجتماعی <<<