بيمه آتش سوزی و خسارت منازل مسکونی

موسسه خدمات درمانی بسیجیان در راستای مأموریت خود مبنی بر خدمت رسانی به جامعه گرانقدر بسیجی و با هدف کاهش سهم بسیجی از هزینه های درمان، کمک به کاهش اثرات روحی و روانی بیماری بسیجیان و همچنین جبران خسارت ناشی از بروز حوادث (نقص عضو و از کارافتادگی) و خطر فوت اقدام به ارائه خدمت بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث و آتش سوزی به جامعه هدف نموده است.

ضوابط و شرایط بیمه نامه

ـ عضو مکلف است حق عضویت مربوطه را به حساب موسسه واریز نموده و فیش آن را به همراه سایر مدارک به موسسه یا نمایندگی های آن تسلیم نماید.

ـ پس از تایید عضویت متقاضی در موسسه، اعضاء موظفند هنگام بروز خطرات مشمول بیمه مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف ۱۵ روز از زمان اطلاع و حداکثر تا دو ماه پس از انقضای قرارداد اعلام نموده و متعاقبا ظرف مدت مذکور اصل یا تصویر مصدق مدارک توسط مراجع ذیصلاح را به همراه تقاضای کتبی جهت بررسی و اقدام برای موسسه یا مراکز منتخب ارسال نمایند در غیر این صورت موسسه  تعهد و مسولیتی در پرداخت خسارت ندارد.

تبصره ۱: در مورد نقص عضو ناشی از حادثه، اعضاء موظفند طبق نظریه پزشک معالج به محض پایان طول مدت دوره درمان مدارک مورد نیاز را به موسسه تحویل نماید.

تبصره ۲: مرور زمان ناشی از بیمه یک سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود، بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور موسسه هیچگونه مسولیتی در مقابل اعضاء ندارد.

ـ در صورتیکه حوادث منجر به نقص عضو اعضاء موسسه بر اثر رانندگی باشد و ایشان نیز رانندگی وسیله نقلیه را در هنگام سانحه بر عهده داشته باشد ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه و یا تاییدیه از اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر داشتن گواهینامه رانندگی الزامیست.

ـ موسسه متعهد است در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته غرامت تعیین شده را به شرح ذیل در وجه عضو یا ذینفعان کارسازی نماید.

ـ ـ در صورت نقص عضو: به عضو

ـ ـ در صورت فوت: به وراث قانونی عضو بر اساس فرم انحصار وراثت

ـ منازل مسکونی تمامی اعضا طبق آدرس مندرج در فرم ثبت اطلاعات متقاضیان مربوطه تحت پوشش بیمه بر اساس ضوابط صندوق می باشند.

*موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات موسسه خارج است:

ـ خود کشی و یا اقدام به آن

ـ صدمات بدنی که عضو عمداً موجب آن می شود.

ـ مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک

ـ ارتکاب عضو به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن

ـ هرگونه دیسک و یا فتق عضو

ـ بیماری و یا ابتلا به جنون عضو، مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه باشد.

ـ فوت عضو به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن)، در این صورت موسسه منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

ـ خسارات ناشی از زمین لرزه، آتشفشان، فعل و انفعالات هسته ای، سیل و طوفان، جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب کودتا، و اقدامات احتیاطی نظامی و انتظامی، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی

ـ در صورتیکه بیمه شده ای به هر یک از بیماری های صعب العلاج (که از نظر پزشکی منع پوشش بیمه ای دارند) مبتلا باشد و اقدام به اخذ پوشش بیمه ای نموده و تحت پوشش قرار گیرد در صورت فوت وی، چنانچه اثبات شود که بیماری ایشان قبل از تاریخ شروع پوشش بیمه ای بوده است خسارت وی غیرقابل پرداخت خواهد بود. لازم به ذکر است تشخیص این موضوع به عهده پزشک معتمد موسسه و بیمه ­گر خواهد بود.

ـ افرادی که قبل از شروع قرارداد، از کارافتاده ناشی از بیماری می باشند به هیچ وجه تحت پوشش این خدمت قرار نخواهند گرفت اما چنانچه به هر ترتیبی نسبت به بیمه نمودن خود اقدام نمایند این امر تعهدی برای موسسه ایجاد ننموده و فقط حق سرانه دریافت شده از سوی موسسه قابل برگشت می باشد. بدیهی است تشخیص موضوع مذکور به عهده پزشک معتمد موسسه و بیمه گر می باشد.