بيمه عمر و حوادث

موسسه خدمات درمانی بسیجیان در راستای مأموریت خود مبنی بر خدمت رسانی به جامعه گرانقدر بسیجی و با هدف کاهش سهم بسیجی از هزینه های درمان، کمک به کاهش اثرات روحی و روانی بیماری بسیجیان و همچنین جبران خسارت ناشی از بروز حوادث (نقص عضو و از کارافتادگی) و خطر فوت اقدام به ارائه خدمت بیمه تکمیل درمان و عمر وحوادث و آتش سوزی به جامعه هدف نموده است.


جدول تعهدات